TILMELDINGSNØGLE
Farvekanarier                                          Figurkanarie 
Redigeret d. 5. marts 2023 JFKK/DKK (Erik Grodt)


Lipokrom serien
11010 gul intensiv
11020 gul rimet
11030 gul mosaik Type 1
11040 gul mosaik Type 2
11050 gul elfenben intensiv
11060 gul elfenben rimet
11070 gul elfenben mosaik Type 1
11080 gul elfenben mosaik Type 2
11081 gul intensiv gul næb
11082 gul rimet gul næb
11090 rød intensiv
11100 rød rimet
11110 rød mosaik Type 1
11120 rød mosaik Type 2
11130 rød elfenben intensiv
11140 rød elfenben rimet
11150 rød elfenben mosaik Type 1
11160 rød elfenben mosaik Type 2
11161 rød intensiv rødt næb / urucum
11162 rød rimet rødt næb / urucum
11170 hvid dominant
11180 hvid recessiv
11190 lutino intensiv
11200 lutino rimet
11210 lutino mosaik Type 1
11220 lutino mosaik Type 2
11230 lutino elfenben intensiv
11240 lutino elfenben rimet
11250 lutino elfenben mosaik Type 1
11260 lutino elfenben mosaik Type 2
11270 rubino intensiv
11280 rubino rimet
11290 rubino mosaik Type 1
11300 rubino mosaik Type 1
11310 rubino elfenben intensiv
11320 rubino elfenben rimet
11330 rubino elfenben mosaik Type 1
11340 rubino elfenben mosaik Type 2
11341 rubino intensiv rødt næb
11342 rubino rimet rødt næb
11350 albino dominant
11360 albino recessiv
11410 gul hvidvinget intensiv
11411 gul hvidvinget rimet
11412 gul hvidvinget elfenben intensiv
11413 gul hvidvinget elfenben rimet
11450 rød hvidvinget intensiv
11451 rød hvidvinget rimet
11510 rød Urucum incl. røde øjne og elfenben


Sortserien
12010 sort gul intensiv
12020 sort gul rimet
12030 sort gul mosaik Type 1
12040 sort gul mosaik Type 2
12050 sort gul elfenben intensiv
12060 sort gul elfenben rimet
12070 sort gul elfenben mosaik Type 1
12080 sort gul elfenben mosaik Type 2
12090 sort rød intensiv
12100 sort rød rimet
12110 sort rød mosaik Type 1
12120 sort rød mosaik Type 2
12130 sort rød elfenben intensiv
12140 sort rød elfenben rimet
12150 sort rød elfenben mosaik Type 1
12160 sort rød elfenben mosaik Type 2
12170 sort hvid (dominant og recessiv)
12180 sort opal gul intensiv
12190 sort opal gul rimet
12200 sort opal gul mosaik Type 1
12210 sort opal gul mosaik Type 2
12220 sort opal gul elfenben intensiv
12230 sort opal gul elfenben rimet
12240 sort opal gul elfenben mosaik Type 1
12250 sort opal gul elfenben mosaik Type 2
12260 sort opal rød intensiv
12270 sort opal rød rimet
12280 sort opal rød mosaik Type 1
12290 sort opal rød mosaik Type 2
12300 sort opal rød elfenben intensiv
12310 sort opal rød elfenben rimet
12320 sort opal rød elfenben mosaik Type 1
12330 sort opal rød elfenben mosaik Type 2
12340 sort opal hvid (dominant og recessiv)
12350 sort pastel gul intensiv
12360 sort pastel gul rimet
12370 sort pastel gul mosaik Type 1
12380 sort pastel gul mosaik Type 2
12390 sort pastel gul elfenben intensiv
12400 sort pastel gul elfenben rimet
12410 sort pastel gul elfenben mosaik Type 1
12420 sort pastel gul elfenben mosaik Type 2
12430 sort pastel rød intensiv
12440 sort pastel rød rimet
12450 sort pastel rød mosaik Type 1
12460 sort pastel rød mosaik Type 2
12470 sort pastel rød elfenben intensiv
12480 sort pastel rød elfenben rimet
12490 sort pastel rød elfenben mosaik Type 1
12500 sort pastel rød elfenben mosaik Type 2
12510 sort pastel hvid (dominant og recessiv)
12520 sort gråvinge gul intensiv
12530 sort gråvinge gul rimet
12535 sort gråvinge gul mosaik Type 1
12540 sort gråvinge gul mosaik Type 2
12550 sort gråvinge gul elfenben intensiv
12560 sort gråvinge gul elfenben rimet
12565 sort gråvinge gul elfenben mosaik Type 1
12570 sort gråvinge gul elfenben mosaik Type 2
12580 sort gråvinge rød intensiv
12590 sort gråvinge rød rimet
12595 sort gråvinge rød mosaik Type 1
12600 sort gråvinge rød mosaik Type 2
12610 sort gråvinge rød elfenben intensiv
12620 sort gråvinge rød elfenben rimet
12625 sort gråvinge rød elfenben mosaik Type 1
12630 sort gråvinge rød elfenben mosaik Type 2
12640 sort gråvinge hvid (dominant og recessiv)
12650 sort topas gul intensiv
12660 sort topas gul rimet
12670 sort topas gul mosaik Type 1
12680 sort topas gul mosaik Type 2
12690 sort topas gul elfenben intensiv
12700 sort topas gul elfenben rimet
12710 sort topas gul elfenben mosaik Type 1
12720 sort topas gul elfenben mosaik Type 2
12730 sort topas rød intensiv
12740 sort topas rød rimet
12750 sort topas rød mosaik Type 1
12760 sort topas rød mosaik Type 2
12770 sort topas rød elfenben intensiv
12780 sort topas rød elfenben rimet
12790 sort topas rød elfenben mosaik Type 1
12800 sort topas rød elfenben mosaik Type 2
12810 sort topas hvid (dominant og recessiv)
12840 sort eumo gul intensiv
12841 sort eumo gul rimet
12842 sort eumo gul mosaik Type 1
12843 sort eumo gul mosaik Type 2
12844 sort eumo gul elfenben intensiv
12845 sort eumo gul elfenben rimet
12846 sort eumo gul elfenben mosaik Type 1
12847 sort eumo gul elfenben mosaik Type 2
12848 sort eumo rød intensiv
12849 sort eumo rød rimet
12850 sort eumo rød mosaik Type 1
12851 sort eumo rød mosaik Type 2
12852 sort eumo rød elfenben intensiv
12853 sort eumo rød elfenben rimet
12854 sort eumo rød elfenben mosaik Type 1
12855 sort eumo rød elfenben mosaik Type 2
12856 sort eumo hvid (dominant og recessiv)
12901 sort onyx gul intensiv
12902 sort onyx gul rimet
12903 sort onyx gul mosaik Type 1
12904 sort onyx gul mosaik Type 2
12905 sort onyx gul elfenben intensiv
12906 sort onyx gul elfenben rimet
12907 sort onyx gul elfenben mosaik Type 1
12908 sort onyx gul elfenben mosaik Type 2
12909 sort onyx rød intensiv
12910 sort onyx rød rimet
12911 sort onyx rød mosaik Type 1
12912 sort onyx rød mosaik Type 2
12913 sort onyx rød elfenben intensiv
12914 sort onyx rød elfenben rimet
12915 sort onyx rød elfenben mosaik Type 1
12916 sort onyx rød elfenben mosaik Type 2
12917 sort onyx hvid (dominant og recessiv)
12921 sort kobolt gul intensiv
12922 sort kobolt gul rimet
12923 sort kobolt gul mosaik Type 1
12924 sort kobolt gul mosaik Type 2
12925 sort kobolt gul elfenben intensiv
12926 sort kobolt gul elfenben rimet
12927 sort kobolt gul elfenben mosaik Type 1
12928 sort kobolt gul elfenben mosaik Type 2
12929 sort kobolt rød intensiv
12930 sort kobolt rød rimet
12931 sort kobolt rød mosaik Type 1
12932 sort kobolt rød mosaik Type 2
12933 sort kobolt rød elfenben intensiv
12934 sort kobolt rød elfenben rimet
12935 sort kobolt rød elfenben mosaik Type 1
12936 sort kobolt rød elfenben mosaik Type 2
12937 sort kobolt hvid (dominant og recessiv)
12941 sort mogno gul intensiv
12942 sort mogno gul rimet
12943 sort mogno gul mosaik type 1
12944 sort mogno gul mosaik type 2
12945 sort mogno gul elfenben intensiv
12945 sort mogno gul elfenben rimet
12946 sort mogno gul elfenben mosaik type 1
12947 sort mogno gul elfenben mosaik type 2
12948 sort mogno rød intensiv
12949 sort mogno rød rimet
12950 sort mogno rød mosaik type 1
12951 sort mogno rød mosaik type 2
12952 sort mogno rød elfenben intensiv
12953 sort mogno rød elfenben rimet
12954 sort mogno rød elfenben mosaik type 1
12965 sort mogno rød elfenben mosaik type 2
12956 sort mogno hvid dominant
12957 sort mogno hvid recessiv
12960 sort jaspis S/D gul intensiv
12961 sort jaspis S/D gul rimet
12962 sort jaspis S/D gul mosaik type 1
12963 sort jaspis S/D gul mosaik type 2
12964 sort jaspis S/D gul elfenben intensiv
12965 sort jaspis S/D gul elfenben rimet
12966 sort jaspis S/D gul mosaik type 1
12967 sort jaspis S/D gul mosaik type 2 dominant
12968 sort jaspis S/D rød intensiv
12969 sort jaspis S/D rød rimet
12970 sort jaspis S/D rød mosaik type 1
12971 sort jaspis S/D rød mosaik type 2
12972 sort jaspis S/D rød elfenben intensiv
12973 sort jaspis S/D rød elfenben rimet
12974 sort jaspis S/D rød elfenben mosaik type 1
12975 sort jaspis S/D rød elfenben mosaik type 2
12976 sort jaspis S/D hvid dominant
12977 sort jaspis S/D hvid recessiv


Agat serie
13010 agat gul intensiv
13020 agat gul rimet
13030 agat gul mosaik Type 1
13040 agat gul mosaik Type 2
13050 agat gul elfenben intensiv
13060 agat gul elfenben rimet
13070 agat gul elfenben mosaik Type 1
13080 agat gul elfenben mosaik Type 2
13080 agat gul elfenben mosaik Type 2
13090 agat rød intensiv
13100 agat rød rimet
13110 agat rød mosaik Type 1
13120 agat rød mosaik Type 2
13130 agat rød elfenben intensiv
13140 agat rød elfenben rimet
13150 agat rød elfenben mosaik Type 1
13160 agat rød elfenben mosaik Type 2
13170 agat hvid dominant
13180 agat hvid recessiv
13190 agat opal gul intensiv
13200 agat opal gul rimet
13210 agat opal gul mosaik Type 1
13220 agat opal gul mosaik Type 2
13230 agat opal gul elfenben intensiv
13240 agat opal gul elfenben rimet
13250 agat opal gul elfenben mosaik Type 1
13260 agat opal gul elfenben mosaik Type 2
13270 agat opal rød intensiv
13280 agat opal rød rimet
13290 agat opal rød mosaik Type 1
13300 agat opal rød mosaik Type 2
13310 agat opal rød elfenben intensiv
13320 agat opal rød elfenben rimet
13330 agat opal rød elfenben mosaik Type 1
13340 agat opal rød elfenben mosaik Type 2
13350 agat opal hvid dominant
13360 agat opal hvid recessiv
13370 agat pastel gul intensiv
13380 agat pastel gul rimet
13390 agat pastel gul mosaik Type 1
13400 agat pastel gul mosaik Type 2
13410 agat pastel gul elfenben intensiv
13420 agat pastel gul elfenben rimet
13430 agat pastel gul elfenben mosaik Type 1
13440 agat pastel gul elfenben mosaik Type 2
13450 agat pastel rød intensiv
13460 agat pastel rød rimet
13470 agat pastel rød mosaik Type 1
13480 agat pastel rød mosaik Type 2
13490 agat pastel rød elfenben intensiv
13500 agat pastel rød elfenben rimet
13510 agat pastel rød elfenben mosaik Type 1
13520 agat pastel rød elfenben mosaik Type 2
13530 agat pastel hvid dominant
13540 agat pastel hvid recessiv
13550 agat topas gul intensiv
13560 agat topas gul rimet
13570 agat topas gul mosaik Type 1
13580 agat topas gul mosaik Type 2
13590 agat topas gul elfenben intensiv
13600 agat topas gul elfenben rimet
13610 agat topas gul elfenben mosaik Type 1
13620 agat topas gul elfenben mosaik Type 2
13630 agat topas rød intensiv
13640 agat topas rød rimet
13650 agat topas rød mosaik Type 1
13660 agat topas rød mosaik Type 2
13670 agat topas rød elfenben intensiv
13680 agat topas rød elfenben rimet
13690 agat topas rød elfenben mosaik Type 1
13700 agat topas rød elfenben mosaik Type 2
13710 agat topas hvid dominant
13720 agat topas hvid recessiv
13840 agat eumo gul intensiv
13841 agat eumo gul rimet
13842 agat eumo gul mosaik Type 1
13843 agat eumo gul mosaik Type 2
13844 agat eumo gul elfenben intensiv
13845 agat eumo gul elfenben rimet
13846 agat eumo gul elfenben mosaik Type 1
13847 agat eumo gul elfenben mosaik Type 2
13848 agat eumo rød intensiv
13849 agat eumo rød rimet
13850 agat eumo rød mosaik Type 1
13851 agat eumo rød mosaik Type 2
13854 agat eumo rød elfenben mosaik Type 1
13855 agat eumo rød elfenben mosaik Type 2
13856 agat eumo hvid dominant
13857 agat eumo hvid recessiv
13901 agat onyx gul intensiv
13902 agat onyx gul rimet
13903 agat onyx gul mosaik Type 1
13904 agat onyx gul mosaik Type 2
13905 agat onyx gul elfenben intensiv
13906 agat onyx gul elfenben rimet
13907 agat onyx gul elfenben mosaik Type 1
13908 agat onyx gul elfenben mosaik Type 2
13909 agat onyx rød intensiv
13910 agat onyx rød rimet
13911 agat onyx rød mosaik Type 1
13912 agat onyx rød mosaik Type 2
13913 agat onyx rød elfenben intensiv
13914 agat onyx rød elfenben rimet
13915 agat onyx rød elfenben mosaik Type 1
13916 agat onyx rød elfenben mosaik Type 2
13917 agat onyx hvid dominant
13918 agat onyx hvid recessiv
13930 agat kobolt gul bund intensiv
13931 agat kobolt gul bund rimet
13932 agat kobolt gul mosaik type 1
13933 agat kobolt gul mosaik type 2
13934 agat kobolt gul elfenben intensiv
13935 agat kobolt gul elfenben rimet
13936 agat kobolt gul mosaik type 1
13937 agat kobolt gul mosaik type 2
13938 agat kobolt rød intensiv
13939 agat kobolt rød rimet
13940 agat kobolt rød mosaik
13941 agat kobolt rød mosaik type 2
13942 agat kobolt rød elfenben intensiv
13943 agat kobolt rød elfenben rimet
13944 agat kobolt rød elfenben mosaik type 1
13945 sagt kobolt rød elfenben mosaik type 2
13946 agat kobolt hvid dominant
13947 agat kobolt hvid recessiv
13950 agat jaspis S/D gul intensiv
13951 agat jaspis S/D gul rimet
13952 agat jaspis S/D gul mosaik type 1
13953 agat jaspis S/D gul mosaik type 2
13954 agat jaspis S/D gul elfenben intensiv
13955 agat jaspis S/D gul elfenben rimet
13956 agat jaspis S/D gul elfenben mosaik type 1
13957 agat jaspis S/D gul elfenben mosaik type 2
13960 agat jaspis S/D rød intensiv
13961 agat jaspis S/D rød rimet
13962 agat jaspis S/D rød mosaik type 1
13963 agat jaspis S/D rød mosaik type 2
13964 agat jaspis S/D rød elfenben intensiv
13965 agat jaspis S/D rød elfenben rimet
13966 agat jaspis S/D rød elfenben rimet
13967 agat jaspis S/D rød elfenben mosaik type 1
13968 agat jaspis S/D rød elfenben mosaik type 2
13970 agat jaspis S/D hvid dominant
13971 agat jaspis S/D hvid recessiv


Brunserien
14010 brun gul intensiv
14020 brun gul rimet
14030 brun gul mosaik type 1
1040 brun gul mosaik Type 2
14050 brun gul elfenben intensiv
14060 brun gul elfenben rimet
14070 brun gul elfenben mosaik Type 1
14080 brun gul elfenben mosaik Type 2
14090 brun rød intensiv
14100 brun rød rimet
14110 brun rød mosaik Type 1
14120 brun rød mosaik Type 2
14130 brun rød elfenben intensiv
14140 brun rød elfenben rimet
14150 brun rød elfenben mosaik Type 1
14160 brun rød elfenben mosaik Type 2
14170 brun hvid (dominant og recessiv)
14180 brun opal gul intensiv
14190 brun opal gul rimet
14200 brun opal gul mosaik Type 1
14210 brun opal gul mosaik Type 2
14220 brun opal gul elfenben intensiv
14230 brun opal gul elfenben rimet
14240 brun opal gul elfenben mosaik Type 1
14250 brun opal gul elfenben mosaik Type 2
14260 brun opal rød intensiv
14270 brun opal rød rimet
14280 brun opal rød mosaik Type 1
14290 brun opal rød mosaik Type 2
14300 brun opal rød elfenben intensiv
14310 brun opal rød elfenben rimet
14320 brun opal rød elfenben mosaik Type 1
14330 brun opal rød elfenben mosaik Type 2
14340 brun opal hvid dominant og recessiv
14350 brun pastel gul intensiv
14360 brun pastel gul rimet
14370 brun pastel gul mosaik Type 1
14380 brun pastel gul mosaik Type 2
14390 brun pastel gul elfenben intensiv
14400 brun pastel gul elfenben rimet
14410 brun pastel gul elfenben mosaik Type 1
14420 brun pastel gul elfenben mosaik Type 2
14430 brun pastel rød intensiv
14440 brun pastel rød rimet
14450 brun pastel rød mosaik Type 1
14460 brun pastel rød mosaik Type 2
14470 brun pastel rød elfenben intensiv
14480 brun pastel rød elfenben rimet
14490 brun pastel rød elfenben mosaik Type 1
14500 brun pastel rød elfenben mosaik Type 2
14510 brun pastel hvid
14611 brun topas gul intensiv
14612 brun topas gul rimet
14613 brun topas gul mosaik type 1
14614 brun topas gul mosaik type 2
14615 brun topas gul elfenben intensiv
14616 brun topas gul elfenben rimet
14617 brun topas gul elfenben mosaik type 1
14618 brun topas gul elfenben mosaik type 2
14619 brun topas hvid dominant
14620 brun topas hvid recessiv
14630 brun topas rød intensiv
14631 brun topas rød rimet
14632 brun topas rød mosaik type 1
14633 brun topas rød mosaik type 2
14634 brun topas rød elfenben intensiv
14635 brun topas rød elfenben rimet
14636 brun topas rød elfenben mosaik type 1
14637 brun topas rød elfenben mosaik type 2
14840 brun eumo gul intensiv
14841 brun eumo gul rimet
14842 brun eumo gul mosaik Type 1
14843 brun eumo gul mosaik Type 2
14844 brun eumo gul elfenben intensiv
14845 brun eumo gul elfenben rimet
14846 brun eumo gul elfenben mosaik Type 1
14847 brun eumo gul elfenben mosaik Type 2
14848 brun eumo rød intensiv
14849 brun eumo rød rimet
14850 brun eumo rød mosaik Type 1
14851 brun eumo rød mosaik Type 2
14852 brun eumo rød elfenben intensiv
14853 brun eumo rød elfenben rimet
14854 brun eumo rød elfenben mosaik Type 1
14855 brun eumo rød elfenben mosaik Type 2
14856 brun eumo hvid (dominant og recessiv)
14901 brun onyx gul intensiv
14902 brun onyx gul rimet
14903 brun onyx gul mosaik Type 1
14904 brun onyx gul mosaik Type 2
14905 brun onyx gul elfenben intensiv
14906 brun onyx gul elfenben rimet
14907 brun onyx gul elfenben mosaik Type 1
14908 brun onyx gul elfenben mosaik Type 2
14909 brun onyx rød intensiv
14910 brun onyx rød rimet
14911 brun onyx rød mosaik Type 1
14912 brun onyx rød mosaik Type 2
14913 brun onyx rød elfenben intensiv
14914 brun onyx rød elfenben rimet
14915 brun onyx rød elfenben mosaik Type 1
14916 brun onyx rød elfenben mosaik Type 2
14917 brun onyx hvid (dominant og recessiv)
14930 brun kobolt gul intensiv
14931 brun kobolt gul rimet
14932 brun kobolt gul mosaik type 1
14933 brun kobolt gul mosaik type 2
14934 brun kobolt gul elfenben intensiv
14934 brun kobolt gul elfenben rimet
14935 brun kobolt gul elfenben mosaik type 1
14936 brun kobolt gul elfenben mosaik type 2
14937 brun kobolt rød intensiv
14938 brun kobolt rød rimet
14939 brun kobolt rød mosaik type 1
14940 brun kobolt rød mosaik type 2
14941 brun kobolt rød elfenben intensiv
14942 brun kobolt rød elfenben rimet
14943 brun kobolt rød elfenben mosaik type 1
14944 brun kobolt rød elfenben mosaik type 2
14950 brun mogno gul intensiv
14951 brun mogno gul rimet
14952 brun mogno gul mosaik type 1
14953 brun mogno gul mosaik type 2
14954 brun mogno gul elfenben intensiv
14955 brun mogno gul elfenben rimet
14956 brun mogno gul elfenben mosaik type 1
14957 brun mogno gul elfenben mosaik type 2
14958 brun mogno rød intensiv
14959 brun mogno rød rimet
14960 brun mogno rød mosaik type 1
14961 brun mogno rød mosaik type 2
14962 brun mogno rød elfenben intensiv
14963 brun mogno rød elfenben rimet
14964 brun mogno rød elfenben mosaik type 1
14965 brun mogno rød elfenben mosaik type 2
14966 brun mogno hvid dominant
14967 brun mogno hvid recessiv
14970 brun jaspis S/D gul intensiv
14971 brun jaspis S/D gul rimet
14972 brun jaspis S/D gul mosaik type 1
14973 brun jaspis S/D gul mosaik type 2
14974 brun jaspis S/D gul elfenben intensiv
14975 brun jaspis S/D gul elfenben rimet
14976 brun jaspis S/D gul elfenben mosaik type 1
14977 brun jaspis S/D gul elfenben mosaik type 2
14978 brun jaspis S/D rød intensiv
14979 brun jaspis S/D rød rimet
14980 brun jaspis S/D rød mosaik type 1
14981 brun jaspis S/D rød mosaik type 2
14982 brun jaspis S/D rød elfenben intensiv
14983 brun jaspis S/D rød elfenben rimet
14984 brun jaspis S/D rød elfenben mosaik type 1
14985 brun jaspis S/D rød elfenben mosaik type 2


Isabel serien
15010 isabel gul intensiv
15020 isabel gul rimet
15030 isabel gul mosaik Type 1
15040 isabel gul mosaik Type 2
15050 isabel gul elfenben intensiv
15060 isabel gul elfenben rimet
15070 isabel gul elfenben mosaik Type 1
15080 isabel gul elfenben mosaik Type 2
15090 isabel rød intensiv
15100 isabel rød rimet
15110 isabel rød mosaik Type 1
15120 isabel rød mosaik Type 2
15130 isabel rød elfenben intensiv
15150 isabel rød elfenben mosaik Type 1
15160 isabel rød elfenben mosaik Type 2
15170 isabel hvid dominant
15180 isabel hvid recessiv
15190 isabel pastel gul intensiv
15200 isabel pastel gul rimet
15210 isabel pastel gul mosaik Type 1
15220 isabel pastel gul mosaik Type 2
15230 isabel pastel gul elfenben intensiv
15240 isabel pastel gul elfenben rimet
15250 isabel pastel gul elfenben mosaik Type 1
15260 isabel pastel gul elfenben mosaik Type 2
15270 isabel pastel rød intensiv
15280 isabel pastel rød rimet
15290 isabel pastel rød mosaik Type 1
15300 isabel pastel rød mosaik Type 2
15310 isabel pastel rød elfenben intensiv
15320 isabel pastel rød elfenben rimet
15330 isabel pastel rød elfenben mosaik Type 1
15340 isabel pastel rød elfenben mosaik Type 2
15350 isabel pastel hvid dominant
15360 isabel pastel hvid recessiv
15370 isabel topas gul intensiv
15371 isabel topas gul rimet
15372 isabel topas gul mosaik type 1
15373 isabel topas gul mosaik type 2
15374 isabel topas gul elfenben intensiv
15375 isabel topas gul elfenben rimet
15376 isabel topas rød intensiv
15377 isabel topas rød rimet
15378 isabel topas rød mosaik type 1
15379 isabel topas rød mosaik type 2
15380 isabel topas rød elfenben intensiv
15381 isabel topas rød elfenben rimet
15382 isabel topas rød elfenben mosaik type 1
15383 isabel topas rød elfenben mosaik type 2
15384 isabel topas hvid dominant
15385 isabel topas hvid recessiv
15410 isabel opal gul intensiv
15411 isabel opal gul rimet
15412 isabel opal gul mosaik type 1
15413 isabel opal gul mosaik type 2
15414 isabel opal gul elfenben intensiv
15415 isabel opal gul elfenben rimet
15416 isabel opal gul elfenben mosaik type1
15417 isabel opal gul elfenben mosaik type 2
15418 isabel opal rød intensiv
15419 isabel opal rød rimet
15420 isabel opal rød mosaik type 1
15421 isabel opal rød mosaik type 2
15422 isabel opal rød elfenben intensiv
15423 isabel opal rød elfenben rimet
15424 isabel opal rød elfenben mosaik type 1
15425 isabel opal rød elfenben mosaik type 2
15426 isabel opal hvid dominant
15427 isabel opal hvid recessiv
15930 isabel kobolt gul intensiv
15931 isabel kobolt gul rimet
15932 isabel kobolt gul mosaik type 1
15933 isabel kobolt gul mosaik type 2
15934 isabel kobolt gul elfenben intensiv
15935 isabel kobolt gul elfenben rimet
15936 isabel kobolt gul elfenben mosaik type 1
15937 isabel kobolt gul elfenben mosaik type 2
15938 isabel kobolt rød intensiv
15939 isabel kobolt rød rimet
15940 isabel kobolt rød mosaik type 1
15941 isabel kobolt rød mosaik type 2
15942 isabel kobolt rød elfenben intensiv
15943 isabel kobolt rød elfenben rimet
15944 isabel kobolt rød elfenben mosaik type 1
15945 isabel kobolt rød elfenben mosaik type 2
15946 isabel kobolt hvid dominant
15947 isabel kobolt hvid recessiv
15960 isabel jaspis S/D gul intensiv
15961 isabel jaspis S/D gul rimet
15962 isabel jaspis S/D gul mosaik type 1
15963 isabel jaspis S/D gul mosaik type 2
15964 isabel jaspis S/D gul elfenben intensiv
15965 isabel jaspis S/D gul elfenben rimet
15966 isabel jaspis S/D gul elfenben mosaik type 1
15967 isabel jaspis S/D gul elfenben mosaik type 2
15968 isabel jaspis S/D rød intensiv
15969 isabel jaspis S/D rød rimet
15970 isabel jaspis S/D rød mosaik type 1
15971 isabel jaspis S/D rød mosaik type 2
15972 isabel jaspis S/D rød elfenben intensiv
15973 isabel jaspis S/D rød elfenben rimet
15974 isabel jaspis S/D rød elfenben mosaik type 1
15975 isabel jaspis S/D rød elfenben mosaik type 2
15976 isabel jaspis S/D hvid dominant
15977 isabel jaspis S/D hvid recessiv
16010 Phæo gul intensiv han
16011 Phæo gul intensiv hun
16012 Phæo gul rimet han
16013 Phæo gul rimet hun
16014 Phæo gul mosaik Type 1
16015 Phæo gul mosaik Type 2
16016 Phæo gul elfenben intensiv han
16017 Phæo gul elfenben intensiv hun
16018 Phæo gul elfenben rimet han
16019 Phæo gul elfenben rimet hun
16020 Phæo gul elfenben mosaik Type 1
16021 Phæo gul elfenben mosaik Type 2
16022 Phæo rød intensiv han
16023 Phæo rød intensiv hun
16024 Phæo rød rimet han
16025 Phæo rød rimet hun
16026 Phæo rød mosaik Type 1
16027 Phæo rød mosaik Type 2
16028 Phæo rød elfenben intensiv han
16029 Phæo rød elfenben intensiv hun
16030 Phæo rød elfenben rimet han
16031 Phæo rød elfenben rimet hun
16032 Phæo rød elfenben mosaik Type 1
16033 Phæo rød elfenben mosaik Type 2
16034 Phæo hvid dominant han
16035 Phæo hvid dominant hun
16036 Phæo hvid recessiv han
16037 Phæo hvid recessiv hun
17010 satinet gul intensiv
17020 satinet gul rimet
17030 satinet gul mosaik Type 1
17040 satinet gul mosaik Type 2
17050 satinet gul elfenben intensiv
17060 satinet gul elfenben rimet
17070 satinet gul elfenben mosaik Type 1
17080 satinet gul elfenben mosaik Type 2
17090 satinet rød intensiv
17100 satinet rød rimet
17110 satinet rød mosaik Type 1
17120 satinet rød mosaik Type 2
17130 satinet rød elfenben intensiv
17140 satinet rød elfenben rimet
17150 satinet rød elfenben mosaik Type 1
17160 satinet rød elfenben mosaik Type 2
17170 satinet hvid dominant
17180 satinet hvid recessiv
18010 Ikke standardiserede mutationer.
PERLET I SORT SERIE GODKENDT SOM UDSTILLINGSFARVE, MEN ENDELIG STANDARD ER
ENDNU IKKE UDARBEJDET AF OMJ. NÅR STANDARD FORELIGGER VIL DEN BLIVE INDFØRT I
STANDARDEN FOR FARVEKANARIER SAMT TILHØRENDE NØGLENUMRE.